logo

BÀI 2: XLSC HỆ ĐIỀU HÀNH


Môn học: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 2: XLSC HỆ ĐIỀU HÀNH LEANING BY DOING MỤC TIÊU BÀI HỌC  Kiến thức:  Hiểu được tầm quan trọng của môi trường MS­DOS trong kỹ thuật  Sử dụng MS­DOS trong kỹ thuật  Xử lý sự cố trên Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Logo  Kỹ năng:  Kỹ năng ứng dụng MS­DOS trong quá trình xử lý sự cố   Nhận diện và định hướng khắc phục sự cố trong Windows một cách  hiệu  quả và nhanh chóng www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề                                       GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn NỘI DUNG BÀI HỌC BÀI HỌC Logo PHẦN I PHẦN I Môi trường MS­DOS Hệ điều hành  Windows Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn NỘI DUNG BÀI HỌC  Môi trường MS­DOS:  Mục đích học MS­DOS Tổng quan môi trường MS­DOS Logo Ứng dụng môi trường DOS trong kỹ thuật Ứng dụng Batch File Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS MS­DOS  là  hệ  điều  hành  đơn  nhiệm,  làm  việc  trong  môi  trường  textmode,  giao tiếp với người sử dụng thông qua dòng lệnh. Hệ thống tập tin khởi động của MS­DOS Dùng để điều khiển thiết bị nhậpLogo xuất IO.SYS Microsoft  Cho biết phiên bản và mã hiệu MSDOS MS-DOS.SYS Disk  Operating  System Trình thông dịch và chứa các lệnh nộI trú COMMAND.COM www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Các khái niệm cơ bản File (tập tin): các thông tin và dữ liệu khi được lưu trữ sẽ tạo thành file. File gồm . Directory (thư mục): là ngăn chứa các tập tin và thư mục con Logo Path (đường dẫn): là một chuỗi các ký tự dùng để xác định vị trí của tập tin hay thư mục Drive (ổ đĩa): được đại diện bởi một ký hiệu C: D: dùng để lưu trữ tập tin hay thư mục, còn được gọi là thư mục gốc. www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Tập lệnh Logo Lệnh nội trú Lệnh ngoại trú •Là câu lệnh được lưu •Lệnh nằm ở bộ nhớ ngoài thường trực trên máy tính sau khi cài đặt MS-DOS •Muốn thực thi, thì buộc trên ổ đĩa phải có câu lệnh •Được quản lý bởi tập tin này, nếu không thì phải Command.com. copy vào để thực thi. www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Khởi động MSDOS C1: Start/program/ accessories/ Command Prompt C2: Start/ Run/ gõ CDM/ enter Lệnh nội trú Xem cú pháp lệnh: /? 1 Lệnh hệ thống: Logo •CLS: xóa màn hình •Ver: xem phiên bản HĐH •Time: xem và hiệu chỉnh giờ hệ thống •Date: xem và hiệu chỉnh ngày hệ thống •Path: xem đường dẫn mặc định Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn www.themegallery.com MÔI TRƯỜNG MS­DOS lệnh nội trú 2 Lệnh về thư mục: •MD (tên thư mục) : tạo thư mục •DIR [drive :][/P][/W]. : Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục trên ổ đĩa Logo •CD(tên thư mục): thay đổi thư mục •RD(tên thư mục): xóa thư mục( thư mục cần xoá phảI rỗng) •Move[ổ đĩa]\[đường dẫn]\[Tên tập tin]\[ổ đĩa] [đường dẫn] [tên tập tin mới]: Di chuyển tập tin tớI vị trí thư mục được chỉ định GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   MÔI TRƯỜNG MS­DOS lệnh nội trú 3 Lệnh về tập tin: •COPY CON [Tên tệp]: tạo tập tin (gõ nộI dung tệp- ghi tệp vào đĩa ấn CTRL+ Z hoặc phím F6) TYPE [tên tệp]: xem nội dung tập tin Logo •REN[ổ đĩa:]\ [đường dẫn]\ [tên cũ tập tin] [ổ đĩa:]\ [đường dẫn]\ [tên mớI tập tin]: đổi tên tập tin •COPY: sao chép tập tin •DEL: xóa tập tin GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   MÔI TRƯỜNG MS­DOS Bài tập: 1. Tạo thư mục TINHOC và lưu trữ trên ổ đĩa D:\ như hình bên D:\TINHOC 2. Xem cấu trúc cây thư mục TINHOC PC 3. Đổi tên thư mục HDH thành OS Logo MONITOR 4. Tạo tập tin có tên vanban.txt và lưu trữ trong thư mục OFFICE CASE 5. Xem nội dung tập tin vanban.txt PM HDH 6. Sao chép tập tin vanban.txt qua thư mục CASE và đổi tên thành vb.txt OFFICE 7. Xem cây thư mục TINHOC (hiển thị các tập tin nếu có) 8. Xóa nhánh thư mục PM www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Lệnh ngoại trú TREE [duong dan] [ten thu muc]: xem cây thư mục MOVE[duong dan den thu muc nguon] [duong dan  den dich]: di chuyển tập tin hay thư mục Logo FORMAT[ten o dia]: định dạng ổ đĩa ATTRIB: xem thuộc tính của tập tin CONVERT: chuyển đổi phân vùng từ FAT32 sang NTFS www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Batch File Tập lệnh Ứng dụng Ứng dụng tập lệnh để tạo: Các ứng dụng của •Tạo file autoexec.bat batch file trong Kỹ •Tạo file tìm kiếm dữ liệu thuật Logo •Tạo Menu công cụ tối ưu máy tính •………. -Tập tin Batch là tập tin văn bản khôngđịnh dạng có phần mở rộng *.Bat -NộI dung là các dòng lệnh của Dos -Tập tin này tạo thuận lợI cho ngườI sử dụng khi có nhu cầu thường xuyên sử dụng một số lệnh. www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn MÔI TRƯỜNG MS­DOS Ví dụ :  Viết một file batch.bat với nội dung sau: ­ Hiện một câu thông báo file này của tác giả nào viết. ­ Tạo cây thư mục sau: D:\TINHOC PC MONITOR Logo CASE PM HDH OFFICE ­ ­Tạo một tệp với nội dung tuỳ ý vào trong thư mục PM  ­ ­Hiên cây thư mục vừa tạo  và dừng màn hình cho đến khi một phím  được nhấn ­ ­Xem lại nội dung tệp vừa tạo. NC – Norton Commander ­NC: chuyên dùng để thao tác các tập tin và thư mục. ­ NC chạy trên môi trường DOS ­ Chạy chương trình tìm file NC. Exe  ­ Chức năng các phím ( sGK) Logo MÔI TRƯỜNG MS­DOS Ứng dụng MS­DOS trong kỹ thuật: Backup Sửa lỗi L ỗi Dữ liệu HĐH đăng nhập Logo Sử dụng chương trình  Sử dụng câu lệnh: Reset password đăng  Norton Commander SFC /SCANNOW nhập:  Volok Comander SFC /SCANONCE Thiết lập cơ chế  SFC /SCANBOOT Sticky Keys SFC /CANCEL Thay đổi password  đăng nhập hệ điều  hành www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề GV: Chu Hồng HảI – ĐT 0913381027   www.ispace.edu.vn Ứng dụng MS­DOS trong kỹ thuật: Backup Dữ liệu ­Sao chép copy các tập tin cần thiết từ ổ đia gốc sang một ổ đĩa lưu mới Logo - NC cho phép nén và giải nén tập tin khi cần -NC cho phép định dạng format ổ đĩa để cài đặt lại Ứng dụng MS­DOS trong kỹ thuật: Sử dụng câu lệnh: Sửa lỗi •SFC /SCANNOW      SFC  HĐH /SCANONCE •SFC /SCANBOOT     SFC /CANCEL  SFC. Exe là bô kiêm tra Têp Hê thông co kha năng quet cac têp đươc bao  ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ vê đê kiêm chưng cac phiên ban cua chung. Nêu Bô kiêm tra Têp Hê thông  ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ phat hiên thây môt têp bao vê bi ghi đe, no truy xuât phiên ban đung cua  ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ têp tư căp đêm ân (%Systemroot%\System32\Dllcache) hoăc cac têp nguôn  ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ Logo ̣ ́ ̣ ̀ cai đăt Windows, va sau đo thay thê têp không đung. Bô kiêm tra Têp Hê  ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ thông cung kiêm tra va phuc hôi lai căp đêm ân. Nêu căp đêm ân bi hong  ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ hoăc không sư dung đươc, ban co thê sư dung cac lênh sfc /scannow, sfc / ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ scanonce, hoăc sfc /scanboot đê sưa chưa nôi dung.  ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ Cu phap cua Công cu Bô kiêm tra Têp Hê thông ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́  Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]  /Scannow: Quet tât ca cac têp hê thông đươc bao vê ngay lâp tưc va thay thê cac  ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ phiên ban không đung vơi phiên ban đung cua Microsoft. Lênh nay co thê yêu câu  ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ truy nhâp vao têp nguôn cai đăt Windows.  ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣  /Scanonce: Quet tât ca cac têp hê thông đươc bao vê môt lân khi ban khơi đông lai  ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ Logo ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ may tinh. Lênh nay co thê yêu câu truy nhâp vao têp nguôn cai đăt Windows khi ban  ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ khơi đông lai may tinh. Gia tri DWORDSfcScan đươc đăt la 2 trong khoa đăng ky sau  ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ khi ban chay lênh nay:  ̣ ̣ ̣ ̀  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\Winlogon Cu phap cua Công cu Bô kiêm tra Têp Hê thông ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́  /Scanboot: Quet tât ca cac têp hê thông đươc bao vê môi lân ban khơi đông may tinh. Lênh nay co  ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ thê yêu câu truy nhâp vao têp nguôn cai đăt Windows môi lân ban khơi đông may tinh. Gia tri  ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ DWORDSfcScan đươc đăt la 1 trong khoa đăng ky sau đây khi ban chay lênh nay:  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon  /Revert: Chuyên quet sang thiêt đăt măc đinh (không quet cac têp đươc bao vê khi ban khơi đông  ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ may tinh). Khi ban chay lênh nay dung lương bô đêm ân măc đinh không đươc đăt lai . Lênh nay  ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ tương ưng vơi khoa chuyên đôi /Enable trong Windows 2000.  ́ ́ ́ ̉ ̉  /Purgecache: Don bô đêm ân têp va quet tât ca cac têp đươc bao vê ngay lâp tưc. Lênh nay co thê  ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ Logo yêu câu truy nhâp vao têp nguôn cai đăt Windows.   //Cachesize=x: Đăt kich thươc bô đêm ân têp đênx megabyte (MB). Kich thươc măc đinh cua bô  ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ đêm ân la 50 MB. Lênh nay yêu câu ban khơi đông lai may tinh, rôi chay lênh /purgecache đê điêu  ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ chinh kich thươc bô đêm ân trên ô đia. Lênh nay đăt gia tri DWORDSfcScan la x trong khoa đăng  ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ky sau:  ́  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net