logo

Bài 1: PUBLIC RELATION TRONG MARKETING - MIX


PUBLIC RELATION TRONG MARKETING - MIX 1 Th.S DINH TIEN MINH TOÅNG QUAN BAØI TRÌNH BAØY 1. Khaùi quaùt veà Public Relation (PR) 2. Khaùi quaùt veà Marketing - Mix 3. PR ñoùng vai troø gì trong Marketing-Mix ? 4. PR höõu duïng trong nhöõng tình huoáng naøo ? 2 Th.S DINH TIEN MINH 1 1. KHAÙI QUAÙT PR ... 1.1. PR laø gì ? 1.2. Haõy cho bieát 5 lyù do chính vì sao maø moät doanh nghieäp caàn phaûi laøm PR ! 1.3. Khaùc nhau cô baûn giöõa Marketing vaø PR laø gì ? 1.4. Khaùc nhau cô baûn giöõa quaûng caùo vaø PR laø gì ? 1.5. Möôøi caâu hoûi ñeå quyeát ñònh xaây döïng moät chöông trình PR 3 Th.S DINH TIEN MINH 1.1. PR LAØ GÌ ? Theo baïn, PR nghóa tieáng Vieät laø gì? Laøm PR nghóa laø laøm gì? 4 Th.S DINH TIEN MINH 2 PUBLIC RELATIONS – WHAT IS IT ? “Public Relations is a management tool that creates positive relationships through communication with the people upon whose support the success of the business depends.” These “people” may include any of several possible publics: customers, investors, employees, suppliers, distributors, competitors, the government etc. 5 Th.S DINH TIEN MINH PUBLIC RELATIONS – WHAT IS IT ? Public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. The World Assembly of Public Relations Associations – PR handbook, Jim R. Macnamara, Prentice Hall Australia, 1996 6 Th.S DINH TIEN MINH 3 PUBLIC RELATIONS – WHAT IS IT ? Public relations is the management function concerned all communication. It includes understanding issues, and analyzing public attitudes which may have an impact on an organization, and planning and implementing communication initiatives. The World Assembly of Public Relations Associations – PR handbook, Jim R. Macnamara, Prentice Hall Australia, 1996 7 Th.S DINH TIEN MINH P.R LAØ: Chöùc naêng quaûn trò ñaùnh giaù thaùi ñoä cuûa caùc ñoái töôïng coù lieân quan. Xaùc ñònh caùc chính saùch vaø thuû tuïc (cuûa caù nhaân hay toå chöùc) coù aûnh höôûng ñeán lôïi ích cuûa caùc ñoái töôïng naøy. Thöïc hieän chöông trình haønh ñoäng ñeå giaønh ñöôïc söï thoâng hieåu vaø tin töôûng. Khoa hoïc veà haønh vi cö xöû cuûa coâng ty, haønh vi gaén chaët phuùc lôïi coâng ty vôùi phuùc lôïi xaõ hoäi. 8 Th.S DINH TIEN MINH 4 VAI TROØ PR: Xaây döïng vaø naâng cao moät hình aûnh tích cöïc veà coâng ty trong caùc giôùi coù lieân quan. Taïo moái lieân heä chaët cheõ giöõa hình aûnh coâng ty vaø caùc hình aûnh saûn phaåm khaùc nhau cuûa coâng ty. 9 Th.S DINH TIEN MINH YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI LAØM PR: Tö chaát Khaû naêng -Coù khaû naêng hôïp taùc -Bieát laäp keá hoaïch, döï truø -Coù khaû naêng toå chöùc kinh phí. -Soáng hoaø ñoàng -Khaû naêng vieát vaø ñaêng -Saùng taïo baùo. -Khaû naêng chuïp aûnh, -Ham hoïc hoûi video. -Toå chöùc vaø laøm trieån laõm. -Nghieân cöùu thò tröôøng. -Khaû naêng kieám taøi trôï. -Khaû naêng laøm MC… 10 Th.S DINH TIEN MINH 5 1.2. VÌ SAO DOANH NGHIEÄP CAÀN LAØM PR ? Haõy cho bieát 5 lyù do vì sao caàn laøm PR ? Will PR kill advertising ? 11 Th.S DINH TIEN MINH 1. TGÑ P&G Ed Arts nhaän xeùt: “Ngöôøi tieâu duøng ngaøy nay khoâng chæ muoán bieát veà saûn phaåm maø hoï coøn muoán hieåu roõ hôn veà coâng ty saûn xuaát ra saûn phaåm ñoù”. 2. Moät nhaø laõnh ñaïo coâng ty quaûng caùo lôùn: “Lôïi theá caïnh tranh beàn vöõng duy nhaát cuûa baát kyø ngaønh kinh doanh naøo chính laø danh tieáng cuûa noù”. 12 Th.S DINH TIEN MINH 6 1. PR introduces your identity 2. PR gets you noticed 3. PR enhances credibility 4. PR enhances your role in a community 5. Paves the way for the sale of products & services 6. Creates internal motivation among employees 7. Provides new opportunities for the Organization 8. Helps manage change 9. Helps overcome executive isolation by keeping management informed 13 Th.S DINH TIEN MINH 1. PR laøm cho ngöôøi tieâu duøng nghó ñeán coâng ty vôùi moät hình aûnh tích cöïc trong caùc giôùi coù lieân quan. 2. PR taïo moái lieân heä chaët cheõ giöõa hình aûnh coâng ty vaø hình aûnh saûn phaåm (OMO & Confort). 3. PR cuõng coá cho quaûng caùo. 4. PR khoâng vì muïc tieâu lôïi nhuaän maø laø “quaûn lyù hình aûnh” cuûa mình. Noù giuùp tieáp caän NTD gaàn guõi hôn. 5. Taêng khaû naêng nhaän bieát cuûa NTD veà saûn phaåm, dòch vuï cuûa coâng ty. 6. Naâng cao kieán thöùc veà saûn phaåm/ dòch vuï cho khaùch haøng tieàm naêng. 14 Th.S DINH TIEN MINH 7 “IT IS BETTER TO BE FIRST “CREATE A NEW CATEGORY THAN IT IS TO BE YOU CAN BE FIRST IN” BETTER” Al Ries & Laura Ries Al Ries & Laura Ries Kleenex, the first pocket tissue. Some examples: National Enquirer, the first supermarket Band-Aid, the first adhesive bandage. Charles Schwab, the first discount tabloid. • stock brokerage firm. Palm, the first handheld computer. CNN, the first cable news network. Pizza Hut, the first pizza chain. Coca-Cola, the first cola. Playboy, the first men’s magazine. Dell, the first personal computer sold PowerBar, the first energy bar. direct. Domino’s, the first home delivery pizza Q-Tips, the first cotton swab. chain. Red Bull, the first energy drink ESPN, the first cable sports network. Reynolds Wrap, the first aluminum foil. Gatorade, the first sports drink Rollerblade, the first in-line skate. Gore-Tex, the first breathable Rolex, the first expensive Swiss watch. waterproof cloth. Heineken, the first imported beer. Samuel Adams, the first microbrewed beer. Hertz, the first car-rental company. Saran Wrap, the first plastic food wrap. Hoover, the first upright vacuum Snackwell’s, the first fat-free cookie. cleaner. Softsoap, the first liquid soap. IBM, the first mainframe computer. Sun Microsystems, the first Unix Intel, the first microprocessor. workstation. Jello, the first gelatin dessert. Taco Bell, the first Mexican food chain. Kentucky Fried Chicken, the first fast- Tide, the first detergent. food chicken chain. Time, the first newsweekly magazine. Xerox, the first plain-paper copier. 15 Th.S DINH TIEN MINH Conclusion: How do you become the leader? You launch a new category you can be first in. It doesn’t have to be a big technological advance. “Sometimes the simple ideas are the easiest to get into the mind”. 16 Th.S DINH TIEN MINH 8 PR ñem laïi lôïi ích gì ? Naâng cao uy tín coâng ty vaø xaây döïng hình aûnh ñeïp trong coâng chuùng. Taêng khaû naêng nhaän bieát cuûa ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm, dòch vuï. Naâng cao kieán thöùc veà saûn phaåm, dòch vuï. Thay ñoåi nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm, dòch vuï. PR laø R.A.C.E (Research – Action – Communication – Evaluation) 17 Th.S DINH TIEN MINH 1.3. KHAÙC NHAU GIÖÕA MARKETING & PR CEO Marketing PR Product Promotion Price Public Place During ordinary times … 18 Th.S DINH TIEN MINH 9 Vai troø PR trong Marketing-Mix PR should be an integral part of the marketing-mix. PR & advertising go hand in hand. They are both necessary if you want to ensure that your message is heard. Many new products have failed simply because there is no build up or market education and hence advertising spend was a waste of money. 19 Th.S DINH TIEN MINH Yes, PR plays a tactical role in the marketing mix BUT it is now becoming a full strategic partner in the marketing process. WHY? – Marketers have realised that it is not enough to build awareness & recognition you also have to build relationships. Only PR can do this. – PR is less expensive than advertising because there are no production costs, media purchase costs. 20 Th.S DINH TIEN MINH 10 1.4. KHAÙC NHAU GIÖÕA QUAÛNG CAÙO & PR Quaûng caùo PR -Nhaém vaøo khaùch haøng -Nhaém vaøo nhieàu ngöôøi tieàm naêng ñang vaø seõ lieân quan -Thöôøng ñöôïc ñaêng treân -Ñaêng treân caùc baùo mang caùc baùo coù soá löôïng aán tính tö vaán, baùo töôøng, tôø phaåm lôùn böôùm -Kinh phí cao -Kinh phí thaáp hôn QC -Tìm caùch taïo döïng vaø duy -Tìm caùch giôùi thieäu, daãn trì hình aûnh saûn phaåm ñeå daét coâng chuùng ñeå hình thuyeát phuïc khaùch mua thaønh tri thöùc vaø söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà coâng ty 21 Th.S DINH TIEN MINH 1.5. ĐOÁI TÖÔÏNG VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG PR Nhaân vieân Baùo chí Coå ñoâng Gia ñình Truyeàn hình Cô quan Luaät phaùp Ñoái taùc Toå chöùc Taøi chính COÂNG Ñoái thuû Caïnh tranh Coâng ñoàng Ñòa phöông TY Nhaø cung caáp Nhaø Saûn xuaát Ngöôøi Toå chöùc Tieâu duøng Xaõ hoäi Chính quyeàn Nhaø phaân phoái 22 Th.S DINH TIEN MINH 11 10 ñoái töïông cuûa PR Quan heä vôùi caùc cô quan truyeàn thoâng (information Org-Media Relations/ Quaûng caùo coâng ty-Publicity) Quan heä vôùi caùc cô quan coâng quyeàn (Gov-Org-relations – Lobbying) Quan heä vôùi khaùch haøng (General Public/ Consumer relations) Quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp (Supplier relations) Quan heä vôùi caùc nhaø ñaïi lyù, trung gian phaân phoái (Distributor relations) 23 Th.S DINH TIEN MINH 10 ñoái töïông cuûa PR (tt) Quan heä ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh (Competitor relations) Quan heä vôùi caùc toå chöùc, ñoaøn theå (Organization/ NPO relations) Quan heä vôùi giôùi hoaït ñoäng xaõ hoäi (Citizen Action Public – Community relations) Quan heä vôùi caùc giôùi ñaàu tö/ giôùi taøi chính (Financial Public – Investor relations) Quan heä vôùi caùc nhaân vieân trong coâng ty (Internal relations). 24 Th.S DINH TIEN MINH 12 Moät soá hoaït ñoäng PR – Quan heä baùo ñaøi – Tham quan cô sôû – Hoaït ñoäng xaõ hoäi – Toå chöùc söï kieän – Taøi trôï – Taøi lieäu – Giaûi quyeát khuûng hoaûng 25 Th.S DINH TIEN MINH Soá Löôïng Chuyeân Vieân PR Treân Theá Giôùi 1950: 19,000 1960: 31,000 – +63% 1970: 76,000 – +145% 1980: 126,000 – +66% 1990: 162,000 – +28% 2000: 197,000 – + 21% Sources: Effective Public Relation website 26 Th.S DINH TIEN MINH 13 Soá löôïng chuyeân vieân PR treân theá giôùi theo lónh vöïc Coâng ty SX, coâng nghieäp, haøng tieâu duøng, taøi chính, baûo hieåm, giaûi trí: 52% Coâng ty PR, quaûng caùo, caù nhaân haønh ngheà rieâng leû: 20% Vieän, cô sôû giaùo duïc, ñaøo taïo: 10% Beänh vieän, dòch vuï chaêm soùc taïi nhaø: 8% Chính quyeàn caùc caáp: 5% Caùc toå chöùc töø thieän, …: 5% 27 Th.S DINH TIEN MINH 1.6 When PR is particularly useful Announcing a new product: PR creates “news” which sets off a “buzz” Rejuvenating an old product: PR devices useful for breathing life into an old product eg. Sponsoring a concert, hosting a seminar, contributing to a community charity. When you have a small budget & can’t afford advertising 28 Th.S DINH TIEN MINH 14 As a memory aid - people remember a well-written piece while advertising is cluttered. Creates word-of-mouth feedback & discussion For a complicated product: PR allows a more comprehensive explanation To enhance reputation: it’s better for a 3rd party to pat you on the back In a crisis: PR provides the necessary minute-by-minute communication 29 Th.S DINH TIEN MINH 15
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net