logo

Axit nucleic


I. CẤU TRÚC ADN 1. Nucleotit – đơn phân của ADN Nucleotit Một Nucleotit được cấu tạo bởi 3 A Nucleotit thành phần: G Nucleotit 3 4 X + 1 phân tử axit phosphoric (H PO ). Nucleotit 5 10 T 4 Ba Cho bieátNu Teân cuûa phaàn Boán loaïi 1 thaønh moãi + 1phân tử đường C H O loaïi Nu1 Nu khaùc gioáng vaø lieân nucleâoâtit ñöôïc trong ñöôïc goïi + 1 trong 4 loại bazơ nitơ: A , G, T, X nhauvôùi nhau keát ô nhöõng caáu taïo bôûi theo thaønh theo thöù phaàn phaàn thaønh thaønh töï naøo maáy naøo ? 2. Cấu trúc của ADN. Baèng caùch a. Cấu trúc mạch đơn. naøo caùc nu lieân keát laïi vôùi nhau? ’ Chuỗi nucleotit do nhiều nu o 5 nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. o Các Nu liên kết nhau qua ’ thành phần nào? b. Cấu trúc mạch kép Phân tử ADN được cấu tạo từ 2 chuỗi polinucleotit nối với nhau bằng liên kết hidro, giữa các bazơ nitơ của các nucleotit, theo nguyên tắc bổ sung: A T = 2 lk Hidro G X = 3 lk Hidro Hai ichutỗnhuyên ược TCósaoửin xét gìliên Phân ậ ADN đ tvề ạ nh polinu ắc liênckớicnhaugnhưỗi kết ềuut tủa 2 chu chi v ế bàytheo là ấ ạo ọi thnguyênủtacạoổ polinu c tểắtcnào? ế nào nguyênđ ắ ADN?b ra Lieân keát Hidro phân tử ADN? sung? Moâ hình caáu truùc khoâng gian cuûa phaân töû ADN ñöôïc 2 nhaø baùc hoïc J.Watson vaø F.Crick coâng boá vaøo naêm 1953 c. Caáu truùc xoaén keùp : Hai chuỗi polinuclêôtit trong phân tử ADN chạy song song, ngược chiều và xoắn đều quanh 1 trục tưởng tượng từ trái sang phải. 34 Å 3,4 Å 20 Å Các nhà khoa họ đã Nguyên nhân nàoclàm 2 chuỗảpolinu txoADN mô t i phân ử ắn đều quanh 1 trục? như thế nào? II. Chöùc naêng cuûa ADN ADN đảm nhận chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền ở các loài sinh vật. Hãy nêu chức năng của ADN? Quá trình truyền đạt thông tin di truyền. II. Axit ribonucleic (ARN) 1.C Êu ¹ chung:   t o  - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. - Đơn phân là các nucleotit, có 4 loại: A, U, G, X. - Phân tử ARN có 1 mạch poliribonucleotit. Deoxyribonucleotide Ribonucleotide II. Axit ribonucleic (ARN) 2. Các loại ARN: Các mARN tARN rARN loại (ARN thông tin) (ARN vận chuyển) (ARN riboxom) ARN Cấu trúc Có 1 chuỗi Có cấu trúc 3 Có 1 mạch, polinu dạng thùy, 1 thùy nhiều vùng mạch thẳng. chứa bộ ba đối Nu có xoắn mã. kép. Chức Truyền thông Là thành phần Vận chuyển năng tin từ ADN tới chủ yếu của axit amin tới ribôxôm và làm ribôxôm, nơi ribôxôm. khuôn để tổng tổng hợp hợp prôtêin. prôtêin. C uûng  baøi coá    hoïc Caâu 1 Caâu 2 Caâu 3 Caâu 1 : Caùc nucleâoâtit cuûa AD a) Bazô nitô b) Ñöôøng ñeâoâxiriboâzô c) Nhoùm photphat d) Nhoùm hydrocacbon Caâu 2 : Hai chuoãi polynu trong p a) Phoátphodieste b) Ñoâi c) Ba d) Hidro Caâu 3 : Theá naøo laø nguyeân t A–T–X–G–X–X– M 1G M 2 T – A– G – X– G– G – X Taïi sao A (bazô lôùn) chæ lieân keát vôùi T (bazô nhoû) maø khoâng lieân kieát vôùi X (bazô nhoû) ?
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net